1. تقيه با توجه به اينکه شيعيان در طول تاريخ اسلام، اقليتي در جامعه ي فراگير سني مذهب بودند و زير سيطره ي حکام سني به سر مي بردند، براي حفظ و بقاي خود، ناگزير بودند تقيه پيشه کنند و واقعيت ديانت خود را آشکار نسازند. اين اصل در تاريخ ايران پس از صفويه […]