مقدمهاعراب مسلمان پس از ورود به ایران بر قلمرو وسیع ساسانیان دست یافتند. مسلمانان برای اداره این سرزمین ناچار به استفاده از برخی کارگزاران حکومت پیشین و نیز پاره ای شیوه های اداره حکومت توسط ساسانیان بودند، زیرا تجربه حکومت در سطحی وسیع، و بر اقوام و ملل دیگر را نداشتند. دبیران ایرانی که یکی […]

سال های پایانی قرن اول بود. مسلمانان که روز به روز قلمرو خود را از حجاز و بین النهرین در غرب و شرق و شمال گسترش می دادند، همچنان جلو می رفتند؛ رسیده بودند به شمال شرقی آفریقا . در ساحل مدیترانه می ایستادند و ساحل مقابل را نگاه می کردند. می خواستند آن طرف […]

پدیده خروج در اسلام (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهبررسی رفتار سیاسی ای که به پیدایش یک دسته، گروه یا فرقه می انجامد، در هر دوره زمانی، مستلزم شناخت زمینه ها و جنبه های روحی و روانی بروز این رفتار در آن است. تعامل و نیاز اجتماعی- زیستی، افراد را در محیط های جغرافیایی خاص به هم نزدیک می کند. همگرایی در روابط متقابل، […]

پدیده خروج در اسلام (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بررسی زمینه های پیدایش پدیده خروج در صدر اسلام (با تأکید بر عملکرد قبایل ربیعه و تمیم)۴٫ نقش شرایط حاکم بر جهان اسلام در پدیده خروج ۱٫ تأثیر سیاست خلفا در تشدید پدیده خروج بحرانی که با ظهور مدعیان نبوت با هدف قرار دادن دو مؤلفه قریش و تمرکزگرایی پیش آمد هشداری برای دولتمردان مدینه […]

پدیده خروج در اسلام (۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بررسس زمینه های پیدایش پدیده خروج در صدر اسلام (با تأکید بر عملکرد قبایل ربیعه و تمیم) ۲- تأثیر جنگ های داخلی بر تشدید پدیده خروج جنگ جمل که اولین درگیری رسمی مسلمانان و دومین رویارویی اعراب (رده) بعد از رحلت پیامبر (ص) است از جهات مختلف حائز اهمیت است. خروج اشرافیت قریش، چون طلحه […]