تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب چکیده سوگواری دینی یا همان عزاداری و برگزاری آیین‌های سوگ برای بزرگان دین و به‌ویژه سوگواری‌های درپیوند با محرم از مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده هویت شیعی است. این موضوع چنان مهم است که شمار فراوانی از مطالعات شیعه‌پژوهان غربی تنها به سبب مواجهه آنان با این آیین‌ها […]

وضع آیین زرتشتی در زمان پارتیان و ارتباط آن با مهرپرستی و دیگر آیین های ایرانی و سیاست دینی و اعتقادات فرمانروایان پارتی دانسته نیست.(۱) بعضی سکه ها نمودار آن است که برخی از فرمانروایان پارتی از حمایت پدیده های یونانی دست شستند و بر دین بومی خود تأکید ورزیدند.(۲) می دانیم که مهرپرستی تأثیر […]

حکومت طاهریان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه:« وقتی آخرین مقاومت های مسلحانه ضد خلیفه ، در شورش های بابک و مازیاز سرکوب شد، ایران که یک دوران دویست ساله مقاومت را بدون وقفه و تقریباً بدون نتیجه گذارنده بود ، در وضعی بود که نظارت مستقیم بغداد بر آن تقریبا غیر ممکن بود.* عراق و شام و فلسطین و مصر که […]

مقدمهخلافت عباسیان از سال ۱۳۲ تا ۶۵۶ ق، بر بخش وسیعی از جهان اسلام سیطره داشت. بر اساس تقسیم‌بندی مورخان دوران اول، خلافت عباسی (۱۳۲ – ۲۳۲ ق / ۷۵۰- ۸۴۷ م) با خلافت سفاح آغاز شد و با خلافت واثق پایان یافت. این دوران عصر طلایی خلافت عباسی به شمار می‌آید و ویژگی مهم […]

حکومت غزنویان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهابتدای امر غزنویان« غزنویان منسوبند به غزنه یا غزنی یا غزنین ازشهرهای افغانستان حالیه در دامنۀ سلسلۀ کوههای سلیمان که مرکز اولی و پایتخت ایشان بوده و اهمیت و اعتبار آن خاندان از شهر مزبور شده.نخستین کس از این امرا که در حقیقت مؤسس سلسلۀ غزنوی محسوب می شود ابواسحاق البتکین است. و او که […]

حکومت تیموریان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

« مقارن انحطاط و انقراض ایلخانان و ملوک طوایفِ بازمانده از آن، امواج یک سلسله مهاجمات تازه، از ماوراءالنهر و ترکستان با موکل خونریز تیمور به سوی ایران در حرکت آمد،* تمام خراسان و جبال و فارس و قسمتی از نواحی مجاور را در سیل خون فروشست – و به اندک فاصله رسوبات آن در […]

حکومت ایلخانان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه« چنگیز که در بازگشت به مغولستان در بستر جان سپرد(۶۲۴) طی این لشکرکشی که پسرانش جوجی، توشی و تولی هم با او همراه بودند،* دنیای اسلام را با محنت و فاجعه یی مواجه ساخت که حاصل آن کشتار عام و ویرانی و پریشانی بی سابقه بود. فاجعه یی که تا مدتها بعد یادآوری آن […]

شاه اسماعیل اول
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

کودکی تا رسیدن به پادشاهیاسماعیل، ملقب به ابوالمظفر بهادرخان حسینی، و معروف به شاه اسماعیل یکم مؤسس سلسله صفوی ، پسر سلطان حیدر بن سلطان جنید بن صدرالدین ابراهیم بن سلطان خواجه علی است .جدش جنید با اوزون حسن ، پادشاه دیاربکر معاصر بودن ، وی در ملاقاتی که با امیر حسن داشت خواهرِ او […]

حکومت خوارزمشاهیان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه« خوارزمشاهیان، فرزند انوشتکین غرجه هستند. اولین ایشان یعنی قطب الدین محمد در تاریخ سال ۴۹۰ بر دست امیر حبشی بن التونتاق حکمران خراسان به سمت خوازمشاهی معین شد و این مقام از تاریخ به بعد در خاندان قطب الدین محمدبن اوشتکین موروثی گردید.* پس سال ۴۹۰ ابتدای تأسیس سلسلۀ خوارزمشاهی و قطب الدین محمد […]

شاه تهماسب
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

جانشینی شاه تهماسب و درگیریهای داخلی قزلباشانشاه اسماعیل صاحب چهار فرزند به نامهای تهماسب ، القاص میرزا ، سام میرزا ، یهرام میرزا .بود. شاه طهماسب یکمتهماسب فرزند ارشد شاه اسماعیل بود که در روز چهارشنبه۲۶ ذی‌الحجه الحرام سال ۹۱۹ ﻫ ﻖ در روستای شهاباد اصفهان دیده به جهان گشود.[۱] او بعد از فوت پدرش […]