صفحه بایگانی دسته

تاریخ ایران

تاریخ ایران

حکومت غزنویان

مقدمهابتدای امر غزنویان« غزنویان منسوبند به غزنه یا غزنی یا غزنین ازشهرهای افغانستان حالیه در دامنۀ سلسلۀ…

شاه اسماعیل اول

کودکی تا رسیدن به پادشاهیاسماعیل، ملقب به ابوالمظفر بهادرخان حسینی، و معروف به شاه اسماعیل یکم مؤسس سلسله صفوی ،…

شاه تهماسب

جانشینی شاه تهماسب و درگیریهای داخلی قزلباشانشاه اسماعیل صاحب چهار فرزند به نامهای تهماسب ، القاص میرزا ، سام میرزا…

شاهینیان بطایح

عمران بن شاهین که ابتدا به عنوان یک مجرم به منطقه بطایح گریخته بود، در اوایل قرن چهارم هجرى با استفاده از ضعف خلافت…