پيامبر (ص) و ايرانيان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  ساكنان ايران زمين بر پايه آيات قرآن و روايات اسلامي، هيچ گاه بت نپرستيده اند. بدون شك ايرانيان قبل از اسلام هم يكتاپرست بوده و خداوند را با نامهاي «اهورا مزدا»، «ايزد» پرستيده اند.(1) به همين دليل است كه مسلمين در گذشته زردشتيان را در زمره اهل كتاب قرار مي دادند. با طلوع اسلام […]