استعمار و سلطه‌گری، هزاران چهره آشكار و پنهان دارد كه همچون تارهای عنكبوت بر تمام جوانب زندگی جوامع زیر سلطه تنیده می‌شود. این چهره‌ها، اغلب با نقاب بشردوستی، كمك‌های اقتصادی و نظامی، همكاری، صلح‌جویی یا فعالیت‌های علمی همراه است كه در عمل به صورت دام‌های خطرناك در راه استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع استعمارشده […]