حکومت عمر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ابوبکر در بیماری خود تصمیم گرفت که عمر را به خلافت و جانشینی خود تعیین و به مردم اعلام کند.([1]) با «عبدالرحمن بن عَوْف» و «عثمان» در نهان مشورت کرد و آن دو نیز موافقت خود را اظهار کردند. پس وصیّت‌نامه‌ای در این باب به خط عثمان خطاب به مسلمانان نوشت و دستور داد تا […]