برای امر به معروف و نهی از منکر مراتب و مراحل سه گانه‌ای ذکر کرده‌اند:   ۱. امر و نهی قلبی: کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر نماید، ابتدا لازم است، معروف را در دل دوست داشته باشد و از منکر بیزار باشد. برخی از فقها گفته‌اند: مقصود از انکار قلبی […]