ابراهیم خلیل ؛ مؤسس ام القری قال اللّه‏ تبارک و تعالی: رَبّنا انّی اَسْکَنتُ من ذریّتی بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرّم، ربّنا لیقیموا الصلوه فاجعل أفئدهً من‏الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثَّمرات لعلّهم یشکرون.۱ مدینه فاضله دارای هسته مرکزی و چهار رکن می‏باشد. هسته مرکزی مدینه فاضله را «حکومت و رهبری» به عهده […]