هر جامعه ای برای دور ماندن از فساد و گام برداشتن در راه کمال و خوبی‌ها به قانون صحیح نیاز دارد. جامعه‌ای که قانون نداشته باشد و یا قانون صحیح بر آن حاکم نباشد راه به ساحل سعادت نخواهد برد. بنابراین قانون صحیح، سنگ بنای هر جامعه متمدن و سعادتمند است؛ اما آیا تنها قانون […]