امر به معروف و نهی از منکر، همچون اعمال دیگر، زمینه‌ها و شرایطی دارد که در صورت فراهم شدن آن‌ها، انسان باید اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید؛ اما اگر شرایط و زمینه آن وجود نداشته باشد یا این وظیفه به طور کلی از عهده انسان ساقط است و یا تأثیر […]