مقدمه پژوهش های فلسفی تاریخ با توجه به کاربرد متفاوت واژه تاریخ و رویکرد معرفتی (نوع اول و نوع دوم) به دوشاخته معرفتی «فلسفه نظری یا جوهری تاریخ» (1) و «فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ » (2) و یا به تعبیری «فلسفه علم تاریخ» تقسیم می شود. فلسفه نظری یا جوهری تاریخ از سنخ فلسفه […]

آرنولد. جوزف. توین بی (۱) آرنولد توین بی، (۲) از سرشناس ترین نمایندگان معاصر فلسفله نظری یا جوهری تاریخ به شمار می رود. او کوشیده است تا به کشف قوانین حاکم بر تاریخ بپردازد و کشف قوانین تاریخی را، به واسطه یافتن قوانین رشد و تکامل تمدن ها پی گرفته و با بررسی تطبیقی جوامع […]

تحلیل انتقادی نظریه توین بی در زمینه فلسفه نظری تاریخ و قانون مندی تاریخ در نقد نظریه های نگرش تاریخی مبتنی بر عوامل فرهنگی و نظام های فرهنگی و تمدنی، باید براساس مبنایی در نقد نظام های فرهنگی و تمدنی، مفاهیم نظریه های یاد شده روشن شود تا در سایه روشن شدن این مفهوم ها […]