تاريخ از ديدگاه قرآن
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

کلمه ” تاريخ ” بر وزن ” تعريف ” مصدر و به معناى شناختن حوادث و علت و زمان پديد آمدن آن است، و اصطلاحا به معناى باستان شناسى و طبقات الارض نيز استعمال مى شود، و گفتار ما در معناى لغوى آن يعنى تاريخ نقلى است و تاريخ نقلى عبارت است از ضبطحوادث کلى […]