صفحه بایگانی دسته

بررسی

بررسی

کیلومتری می خوابید!

پا به پای بچه ها، کار می کرد! شهید محمد ابراهیم همتنیروها را برای عملیات از اردوگاه خارج کرده بودند. ما تازه از…

سه بار خوابش برد تا…

بیل به دست گرفت!شهید مهدی زین الدینآقا مهدی گفته بود. باید کانالی کنده می شد. بعد آب می انداختند توش که جلوی تانکها…

سرش روی نقشه افتاد!

آنقدر سرپا بود تا سِرُم به او وصل کردند!شهید محمد ابراهیم همتدر عملیات خیبر چنان فشار روی ایشان بود که برادر صفوی…