وظیفه ی ما در مقابل شبهات برخی می گویند: انسان در هر سنّ و معلوماتی که باشد، بی هیچ قید و شرطی می تواند به هر سخنی گوش فرا دهد، هر مقاله و کتابی را مطالعه کند و نباید برایش در این جهت هیچ گونه مانعی ایجاد کرد. اینان برای اثبات نظریه ی خود به […]

کارکرد تمدن دینی (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  بررسی نظریه دولت قدرت مدار از دیدگاه ابن خلدون این نوشتار برداشتی از اندیشه ابن خلدون درباره افت و خیز تمدن را محور بررسی خود قرار داده است که بر اساس آن نوعی سازگاری و همانندی بین ادوار و نسل های یک حکومت با مراحل تمدن وجود دارد. از نظر مؤلف، ابن خلدون با […]

کارکرد تمدن دینی (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بررسی نظریه دولت قدرت مدار از دیدگاه ابن خلدون در این قسمت به تعامل عوامل و نیروهایی می پردازیم که از نظر ابن خلدون منشاء گوناگون دارند. از یک سو اسلام به مقوله ی عاملی جمعی و نیز به منزله ی عاملی فردی مطرح، و از سوی دیگر قدرت و حفظ آن مد نظر است. […]