مقدمه تمام نظریه های علوم اجتماعی در قدم نخست، بر فرضیه های جهانی و زمینه ای راجع به هویت جامعه و انسان و رابطه این دو با همدیگر و در گام بعدی بر مفروضات معرفت شناختی و روش شناختی استوارند. به همین دلیل، آن دسته از اندیشمندان جامعه و تاریخ که به صورت مبنایی به […]

ب) معنای قانونمندی جامعه و تاریخ با روشن شدن معنای اصطلاحات اینک به بررسی معنای قانونمندی جامعه و تاریخ پرداخته می شود. درباره قانومندی جامعه و تاریخ، دیدگاه های مختلفی بیان شده است: برخی قانونمندی هر دو را پذیرفته، برخی قانونمندی هر دو را نفی نموده، برخی قانونمندی جامعه را پذیرفته و تاریخ را نفی […]

د) دلیل مجبور نبودن انسان در برابر قوانین اجتماعی و تاریخی چنانکه روشن شد، نتیجه قانونمندی جامعه و تاریخ، سلب آزادی انسان نیست، دلایل اصلی این امر عبارت اند از: ۱٫ آگاهانه بودن کنش انسانی آگاهی یکی از مهم ترین خصوصیات کنش انسان است که باعث می شود انسان در مقابل فشار نیروهای اجتماعی از […]

و) شیوه های تأثیر جامعه و تاریخ بر فرد با توجه به اثرگذاری جامعه و تاریخ بر آزادی و رفتار انسان، این پرسش مطرح می شود که جامعه از کدام طریق محدودیت های خود را اعمال می نماید؟ در پاسخ به این پرسش به خوبی از خصلت های جامعه که سبب می شود تا خود […]

چکيده«کارآفريني» که در واقع فرايند تأسيس يک شغل برمبناي يک فکر و يک ايده ي نو است. راهبردي است براي حل مسأله ي اشتغال و ايجاد و خلق عرصه هاي نوين در جهت رشد و پويايي و توليد ثروت در جامعه، که با توجه به اهميت کليدي آن در اقتصادهاي نوين، کشورهاي گوناگون مجدانه برنامه […]

کار، اشتغال و توليد داراى سه بعد فلسفى، جامعه شناختى و اقتصادى مى باشد، ترتب بين اين ابعاد منطقى است. از اين رو بعد فلسفى، زيربناى جامعه شناختى و جامعه شناختى آن زيرساز بحث اقتصادى آن به حساب مى آيد. آنگاه که فرهنگ کار و توليد در روابط اجتماعى سامان مى يابد، زمينه طبيعى تأثيرگذارى […]