فرهنگ عمومی، فضایی است همگانی که همگان در آن اندیشه و احساس می‌کنند و با یکدیگر در تعامل قرار می‌گیرند. یکی از عناصر اساسی شکل دهنده این فضای عمومی، تاریخ است. از آنجا که تاریخ میراث مشترک یک ملت است و همگان نسبت بدان احساس پیوند و تعلق دارند، و در همان حال، تاریخ خود […]

تا آن جا که ذهن تاريخي بشر به ياد دارد، همواره جوامع از يک نوع قشر بندي برخوردار بوده (1) و يکي از موضوعات عمده اي است که توجه انديشمندان را به خود جلب کرده است.ناعدالتي توزيعي که در طول تاريخ دامنگير اکثر جوامع بوده، عده اي از انديشمندان را به عکس العمل وا داشته، […]