سفر بدفرجام!
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

از امان‌الله خان در افغانستان، رضاخان در ایران و آتاترک در ترکیه به عنوان مهره‌های ترویج فرهنگ سکولار و اشاعه غربی‌گرایی در این سه کشور یاد می‌شود. امان‌الله خان ۱۰ سال، آتاترک ۱۸ سال و رضاخان ۲۰ سال بر کشورهایشان حکومت کردند. حداقل ۸ سال از این سالها حکومتشان همزمان بود (۱۳۰۷-۱۲۹۹) و در این […]

اصل آزادی بیان در مکتب قرآن مقدمه آزادی یکی از مفاهیم بسیار مهمی است که همیشه ذهن بشر را به خود مشغول داشته و واقعیتی است که بی گمان و همواره برای وی مطرح و مسأله ساز بوده و هست. مقاومت انسان های آزادی خواه و احزاب و گروه های آزادی بخش در برابر صاحبان […]

گونه شناسى طبقات اجتماعی در قرآن پژوهش حاضر با تکیه بر قرآن به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا قرآن براى طبقات اجتماعى در جامعه مشروعیت قائل است؟ این طبقات چه ویژگى و چه تإثیرى در جامعه دارد؟ این پژوهش، ضمن تعریف از طبقات اجتماعى و ارائه دسته بندىهاى مختلف معتقد است […]

مقدمه قرآن کریم کتاب هدایت است. همه تر و خشک عالم در آن بیان شده است. قرآن در آیات بسیاری سخن از سنت های پایدار، ثابت و تحویل ناپذیر به میان آورده و مخاطبان خود را به تفکر در سنن الهی دعوت می کند تا با این کار، به سمت صلاح و رستگاری هدایت شوند. […]

مقدمه قرآن کریم کتاب هدایت است. همه تر و خشک عالم در آن بیان شده است. قرآن در آیات بسیاری سخن از سنت های پایدار، ثابت و تحویل ناپذیر به میان آورده و مخاطبان خود را به تفکر در سنن الهی دعوت می کند تا با این کار، به سمت صلاح و رستگاری هدایت شوند. […]

مقدمه قرآن کریم کتاب هدایت است. همه تر و خشک عالم در آن بیان شده است. قرآن در آیات بسیاری سخن از سنت های پایدار، ثابت و تحویل ناپذیر به میان آورده و مخاطبان خود را به تفکر در سنن الهی دعوت می کند تا با این کار، به سمت صلاح و رستگاری هدایت شوند. […]

انواع سنت های اجتماعی محققان برای سنت های مذکور در قرآن تقسیمات گوناگونی ذکر کرده اند، تقسیم سنت ها به دنیوی و اخروی، مطلق و مقید، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و … اما با توجه به اینکه در این مقاله نگاه روش شناختی به سنت منظور است، صرفاً تقسیم بندی هایی ذکر می […]

انواع سنت های اجتماعی محققان برای سنت های مذکور در قرآن تقسیمات گوناگونی ذکر کرده اند، تقسیم سنت ها به دنیوی و اخروی، مطلق و مقید، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و … اما با توجه به اینکه در این مقاله نگاه روش شناختی به سنت منظور است، صرفاً تقسیم بندی هایی ذکر می […]

انواع سنت های اجتماعی محققان برای سنت های مذکور در قرآن تقسیمات گوناگونی ذکر کرده اند، تقسیم سنت ها به دنیوی و اخروی، مطلق و مقید، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و … اما با توجه به اینکه در این مقاله نگاه روش شناختی به سنت منظور است، صرفاً تقسیم بندی هایی ذکر می […]

چارچوبی برای مطالعه سنت های اجتماعی در قرآن سنت های اجتماعی مستفاد از آیات شریفه قرآن، ویژگی های مخصوص به خود را دارد. به همین دلیل، مطالعه جامعه شناختی سنت ها حیث منحصر به فرد پیدا می کند. یکی از خصوصیات سنت های اجتماعی مذکور در قرآن این است که هم حیث «الهی» دارد و […]