آفات سعادت خانواده
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

آفات سعادت خانواده همان گونه که موفقیـّت و خوشبختی خانواده مرهون عواملی است که با دستیابی به آن، نور صفا و صمیمیت محیط زندگی را روشن می کند، اختلافات و تیره روزی خانواده نیز معلول آفات گوناگونی است که دامنگیر آن می شود.بدخلقی، بدبینی و بدگمانی، بی اعتنایی به همسر و بد زبانی نسبت به […]

1)مقدّمهنهادهای اجتماعی هر یک برای برآوردن نیازی از نیازهای اساسی بشر پدید آمده اند. نهاد خانواده نیز در پی سامان بخشیدن به نیازهای جنسی و تولید نسل و سکونت و آرامش روحی است. اما با این وصف، نهاد خانواده در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی اشکال و صور متنوّعی می یابد، روابط اعضای خانواده را […]

1)مقدّمهنهادهای اجتماعی هر یک برای برآوردن نیازی از نیازهای اساسی بشر پدید آمده اند. نهاد خانواده نیز در پی سامان بخشیدن به نیازهای جنسی و تولید نسل و سکونت و آرامش روحی است. اما با این وصف، نهاد خانواده در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی اشکال و صور متنوّعی می یابد، روابط اعضای خانواده را […]

بي ترديد سعادت هر جامعه اي در گرو سعادت خانواده هاي آن است. خانواده ، کوچک ترين و در عين حال حياتي ترين و ارزشمندترين عنصر اجتماع است.از سوي ديگر نهاد خانواده کانون پرورش نسل آينده و پناهگاه روحي و عاطفي براي افراد جامعه است. عواطف اجتماعي و انساني در محيط خانوادگي رشد مي کند […]

بي ترديد سعادت هر جامعه اي در گرو سعادت خانواده هاي آن است. خانواده ، کوچک ترين و در عين حال حياتي ترين و ارزشمندترين عنصر اجتماع است.از سوي ديگر نهاد خانواده کانون پرورش نسل آينده و پناهگاه روحي و عاطفي براي افراد جامعه است. عواطف اجتماعي و انساني در محيط خانوادگي رشد مي کند […]

انديشمندان اجتماعي، نهاد خانواده را سنگ بناي زندگي اجتماعي دانسته و بر نقش بي بديل آن در جامعه پذير کردن اعضا تأکيد دارند. خانواده، اولين مدرسه اي است که انسان در آن، با الفباي زندگي اجتماعي آشنا شده، راه و رسم زيستن با جمع را مي آموزد. خانواده، افزون بر نقش اجتماعي کردن انسان ها، […]

انديشمندان اجتماعي، نهاد خانواده را سنگ بناي زندگي اجتماعي دانسته و بر نقش بي بديل آن در جامعه پذير کردن اعضا تأکيد دارند. خانواده، اولين مدرسه اي است که انسان در آن، با الفباي زندگي اجتماعي آشنا شده، راه و رسم زيستن با جمع را مي آموزد. خانواده، افزون بر نقش اجتماعي کردن انسان ها، […]

ازدواج از نیازهای بنیادین بشر است که تکامل و رشد مادی و معنوی انسان را به همراه دارد. «آرامش و نشاط» و «محبت و رحمت» انسان در سایه ازدواج به کمال خود می رسد. انسان اگر هر آنچه را می خواهد در اختیار داشته باشد اما آرامش نداشته باشد زندگی برای او رنج آور خواهد […]

ازدواج از نیازهای بنیادین بشر است که تکامل و رشد مادی و معنوی انسان را به همراه دارد. «آرامش و نشاط» و «محبت و رحمت» انسان در سایه ازدواج به کمال خود می رسد. انسان اگر هر آنچه را می خواهد در اختیار داشته باشد اما آرامش نداشته باشد زندگی برای او رنج آور خواهد […]