یکی از مفاهیم عام اخلاقی، مفهوم احسان است که به عنوان یکی از مفردات حوزه خانواده در قرآن قابل بررسی و تبیین می باشد. این واژه با توجه به آیات ذیل مورد تحقیق قرار می گیرد.« و وصینا الانسانَ بوالدیه حُسنا»(العنکبوت/8)(1).« و بالوالدینِ احسانا»(البقره/83).احسان از ریشه حسن می باشد و عبارت است از هر چیزی […]