شناخت صحيح احكام الهى به عنوان يك عنصر مهم, در تربيت دينى فرزندانمان محسوب مى شود. اگر بخواهيم فرزندان خود را طورى تربيت كنيم كه احكام الهى رعايت نمايند بايد از همان زمان كودكى بر طبق دستورات دينى عمل نماييم. براى اينكه دختران و پسران هنگام بلوغ با مشكلى روبه رو نشوند و به تدريج […]

محارم چه کساني هستند؟
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

محارم جمع محرم، يعني کساني که به دليل خويشاوندي، هرگز نمي توانند با يکديگر ازدواج کنند. قرابتي که موجب محروميت مي شود بر سه گونه است؛ نسبي، رضاعي و سببي. (1) الف – نسبيهفت دسته از مردان و زنان فاميل به شرح زير با يکديگر محرمند:محارم مرد:1- مادر، مادر بزرگ پدري و مادري به بالا2- […]

محارم چه کساني هستند؟
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

محارم جمع محرم، يعني کساني که به دليل خويشاوندي، هرگز نمي توانند با يکديگر ازدواج کنند. قرابتي که موجب محروميت مي شود بر سه گونه است؛ نسبي، رضاعي و سببي. (1) الف – نسبيهفت دسته از مردان و زنان فاميل به شرح زير با يکديگر محرمند:محارم مرد:1- مادر، مادر بزرگ پدري و مادري به بالا2- […]

وصيت وارث
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

1- وصيت وصيت آن است که انسان، سفارش کند بعد از مرگش براي او کارهايي انجام دهند يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملک کسي باشد، يا براي اولاد خود و کساني که اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين کند و کسي را که به او وصيت مي کنند «وصي» […]

وصيت وارث
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

1- وصيت وصيت آن است که انسان، سفارش کند بعد از مرگش براي او کارهايي انجام دهند يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملک کسي باشد، يا براي اولاد خود و کساني که اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين کند و کسي را که به او وصيت مي کنند «وصي» […]

پاکي و ناپاکي ها
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

رعايت طهارت و زدودن آلودگي ها طبق دستور شرعي، از نخستين آداب مسلماني است و بخشي از فقه را به خود اختصاص داده است . با توجه به گستردگي اين بحث، مواردي را که در محيط خانواده کاربرد بيشتري دارد، يادآوري مي کنيم. الف- ناپاکي هااز نظر فقه اسلامي ، 11 چيز پليد و نجس […]

پاکي و ناپاکي ها
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

رعايت طهارت و زدودن آلودگي ها طبق دستور شرعي، از نخستين آداب مسلماني است و بخشي از فقه را به خود اختصاص داده است . با توجه به گستردگي اين بحث، مواردي را که در محيط خانواده کاربرد بيشتري دارد، يادآوري مي کنيم. الف- ناپاکي هااز نظر فقه اسلامي ، 11 چيز پليد و نجس […]