صفحه بایگانی دسته

اختلاف

اختلاف

قهر از نوع جوانمردانه

گاهي اوقات دست خودت نيست؛ بدون اين که بخواهي قهر مي کني، بدون اين که فکر کني قهر مي کني. اگر چيزي دلخواهت نباشد قهر…