مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن كريم در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه دلالت مي كند بر اينكه مساله همسر و رابطه جنسي در متن خلقت انسان ملحوظ است. البته قبول اين مطلب نياز به تعبد ندارد و تامل در آفرينش انسان نشان مي دهد كه افراد اين نوع بايد از راه توالد […]

روابط درون خانواده
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

الف)وظايف برادرها و خواهرها نسبت به همديگربدون شک نحوه ي رابطه ي پدرومادر و نقش و رسالت و منزلت هر يک در کانون خانواده، تأثير قابل توجهي در پديد آوردن نگرش هاي مختلف در اذهان برادرها و خواهرها نسبت به يکديگر مي تواند داشته باشد.آن گاه که پدر خانواده، همسر خود را مورد تأييد و […]

تفاهم، محور زندگيتفاهم عبارت است از: همديگر را فهميدن و علت رفتارهاي همديگر را درک کردن و به ديگري در سليقه ها و باورها و رفتارهاي شخصي اش حق دادن. در زندگي براي رسيدن به تفاهم بايد عوامل و شرايطي مهيا باشد که قبل از ازدواج، زن و مرد با توجه و عنايت کافي به […]

تفاهم، محور زندگيتفاهم عبارت است از: همديگر را فهميدن و علت رفتارهاي همديگر را درک کردن و به ديگري در سليقه ها و باورها و رفتارهاي شخصي اش حق دادن. در زندگي براي رسيدن به تفاهم بايد عوامل و شرايطي مهيا باشد که قبل از ازدواج، زن و مرد با توجه و عنايت کافي به […]

روابط اجتماعي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ارتباطات اعضاي خانواده با خارج از خانه، امري اجتناب ناپذير است و ضرورت دارد در چارچوب شرع و احکام اسلامي انجام پذيرد که در پنج بخش بيان مي شود. 1- رفت و آمدچنان که در درس هاي پيش ياد کرديم، بيرون رفتن منزل از بايد با اجازه ي شوهر باشد، خواه اجازه ي کلي بگيرد […]

روابط اجتماعي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ارتباطات اعضاي خانواده با خارج از خانه، امري اجتناب ناپذير است و ضرورت دارد در چارچوب شرع و احکام اسلامي انجام پذيرد که در پنج بخش بيان مي شود. 1- رفت و آمدچنان که در درس هاي پيش ياد کرديم، بيرون رفتن منزل از بايد با اجازه ي شوهر باشد، خواه اجازه ي کلي بگيرد […]

عدم سختگيري در خانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

يکي از شرايط موفقيت در اداره ي خانه، خاصه براي مرد، عدم سخت گيري است. بهانه گيريسخت گيري در خانه مصاديق مختلفي دارد. از جمله مصاديق آن بهانه گيري در محيط خانه است. گاهي انسان در جامعه يا در محيط خانه دنبال بهانه مي گردد. از اين عمل جز ناراحتي خود و ديگران حاصلي به […]

عدم سختگيري در خانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

يکي از شرايط موفقيت در اداره ي خانه، خاصه براي مرد، عدم سخت گيري است. بهانه گيريسخت گيري در خانه مصاديق مختلفي دارد. از جمله مصاديق آن بهانه گيري در محيط خانه است. گاهي انسان در جامعه يا در محيط خانه دنبال بهانه مي گردد. از اين عمل جز ناراحتي خود و ديگران حاصلي به […]

آغاز زندگي زناشويي، به رغم وجود جاذبه‌هاي عاطفي و جنسي‌اش، با آغاز تدريجي اختلاف در زمينه‌هاي مختلف همراه است، زمينه‌هايي همچون: طرز تلقي و انديشه‌ها، اختلاف سلايق و انتظارات، فرهنگ‌هاي‌ رفتاري متفاوت و … هر چند كه شناخت‌هاي سطحي و شتاب‌زدة قبل از ازدواج، دامنة موارد اختلافي را به طور چشمگيري افزايش مي‌دهد ولي به […]

آغاز زندگي زناشويي، به رغم وجود جاذبه‌هاي عاطفي و جنسي‌اش، با آغاز تدريجي اختلاف در زمينه‌هاي مختلف همراه است، زمينه‌هايي همچون: طرز تلقي و انديشه‌ها، اختلاف سلايق و انتظارات، فرهنگ‌هاي‌ رفتاري متفاوت و … هر چند كه شناخت‌هاي سطحي و شتاب‌زدة قبل از ازدواج، دامنة موارد اختلافي را به طور چشمگيري افزايش مي‌دهد ولي به […]