یکی از مفاهیم مهم و عام اخلاقی که در حوزه خانواده بخصوص در روابط بین زوجین به آن توصیه شده است، عدل می باشد. عدل از نظر لغوی به تسویه دو چیز اطلاق می شود (طریحی، 1375، ج5: 421)که بعضی ( ابن احمد، 1414، ج2: 38)نقیض آن را جور و بعضی( ابن منظور، 1405، ج11،430)ضد […]