عشق در زندگي قسمت دوم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عشق را بايد همانگونه كه مولوي مي گويد: ابتدا از طبيعت و هستى بياموزيم، از خورشيد كه اين گونه مشتاق و بى‏شكيب، گرمى خويش را بر هستى مى‏بخشد و گل سرخ كه همه هستى‏اش را در اوج جوانى نثار پروانه مى‏كند، از دريا كه اين گونه بى‏تاب و مستمر، بوسه بر ساحل مى‏زند و ماه […]

عشق در زندگي قسمت دوم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عشق را بايد همانگونه كه مولوي مي گويد: ابتدا از طبيعت و هستى بياموزيم، از خورشيد كه اين گونه مشتاق و بى‏شكيب، گرمى خويش را بر هستى مى‏بخشد و گل سرخ كه همه هستى‏اش را در اوج جوانى نثار پروانه مى‏كند، از دريا كه اين گونه بى‏تاب و مستمر، بوسه بر ساحل مى‏زند و ماه […]

عشق در زندگي قسمت اول
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

به هر كجا كه پاى مى‏گذارى عشق را بگستراناول از همه در خانه خويشعشق را به فرزندانتبه همسرتو به همسايه‏ات نثار كن!اجازه نده كسى پيش تو بيايد و بهتر و شادتر تركت نكند.مظهر مهر خداوندى باشمهر در چهره خودمهر در چشمان خودمهر در تبسم خودمهر در برخورد گرم خود.« مادر ترزا »اگر با چاقوى معنا، […]

عشق در زندگي قسمت اول
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

به هر كجا كه پاى مى‏گذارى عشق را بگستراناول از همه در خانه خويشعشق را به فرزندانتبه همسرتو به همسايه‏ات نثار كن!اجازه نده كسى پيش تو بيايد و بهتر و شادتر تركت نكند.مظهر مهر خداوندى باشمهر در چهره خودمهر در چشمان خودمهر در تبسم خودمهر در برخورد گرم خود.« مادر ترزا »اگر با چاقوى معنا، […]