خانواده: شالوده هر جامعه خانواده است و در واقع هسته ي اوليه ي تشکيل جوامع نيز محسوب مي شود. خانواده محل رشد، حرکت و تعالي است. ازدواج مرحله مهم و آغازين تشکيل خانواده است. با ازدواج پيمان زناشوئي محکم ترين قرارداد اجتماعي به وجود مي آيد که مي توان آن را ناشي از دوستي و […]