زینت قناعت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قراماو آنان [عبادالرحمن] هستند که هنگام انفاق به مسکینان اسراف نکرده و بخل هم نورزند بلکه در احسان میانه رو و معتدل باشند.فرقان، 67از امام رضا (ع) درباره چگونگی خرج در خانواده جویا شدم. آن حضرت فرمود: حد وسط بین دو روش مکروه […]