3) نظم و مقررات و کنترل نظم و مقررات يکي از پايه هاي اساسي هر نهاد و سازمان است و نظارت و کنترل نيز از ارکان و عناصر حياتي مديريت در همه ي سيستم ها به شمار مي رود. آنچه باعث شده تا جوامع انساني و نظام هاي اجتماعي درروند تکامل خود به کنترل و […]

4) مسؤوليت ها و روابط يکي ديگر از اجزاي فرايند مديريت «سازمان دهي» است. به طور کلي، سازمان دهي نيروها و امکانات از شرايط ضروري تحقق برنامه ها مي باشد. «سازمان دهي مستلزم آن است که منابع- يعني افراد، سرمايه و تجهيزات- به مؤثرترين شيوه براي حصول هدف ها فراهم شود. بنابراين، سازمان دهي شامل […]

2) برنامه ريزي به طور کلي،برنامه ريزي يعني اتخاذ روش هايي که ما را به بهترين نتيجه مطلوب برساند. به عبارت ديگر، «برنامه ريزي متضمن تعيين هدف ها و مقاصدسازمان و تهيه ي نقشه و برنامه کار است. برنامه ها نشان مي دهند که هدف ها چگونه بايد تحقق يابند» (هرسي و بلانچارد؛ 1375، 14). […]

امروزه در جهاني زندگي مي کنيم که از آن با عناوين مختلفي همچون عصر تکنولوژي و اطلاعات ياد مي کنند و اين امر، پيچيدگي و گستره ي خيره کننده و گيج کننده آن را به ما گوشزد مي کند. رشد و شتاب روزافزون روابط و مناسبات انساني و اشتغالات و گرفتاري هايي که لحظه به […]