مشورت در خانواده (مشاوره،جوانان،فرزندان و زنان) از نمونه هاي بارز احترام و تكريم فرزندان مورد مشورت قرار دادن آنان از اوايل نوجواني است اين گونه توجه و عنايت به نوجوانان انديشه و تفكر آنان را برور مي سازد و استعدادهاي عقلي نهفته در وجودشان را به سوي خلاقيت و نوآوري عملي و استقلال فكري و […]

در درسهاي پيشين اشاره شد که ايثار و گذشت و فداکاري از وظايف سنيگين مرد و زن در خانه است و اگر اين صفات در خانه در محيط خانه نباشد اين کانون گرم به محلي سرد و بي روح تبديل خواهد شد و هم چنين، گفتيم مرد و زن در خانه بايد خوشرفتاري کنند. زيرا […]

در درسهاي پيشين اشاره شد که ايثار و گذشت و فداکاري از وظايف سنيگين مرد و زن در خانه است و اگر اين صفات در خانه در محيط خانه نباشد اين کانون گرم به محلي سرد و بي روح تبديل خواهد شد و هم چنين، گفتيم مرد و زن در خانه بايد خوشرفتاري کنند. زيرا […]