عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نمازفاقم وجهك للذين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها پس تو اى رسول( با همه پيروانت مستقيم رو به جانب آيين پاك اسلام آور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى كن (سوره روم- ۳۰). […]

شناخت موانع اقامه نماز در نوجوانان-2 راستي چرا در ميان نوجوانان و جوانان برخي آن چنان كه بايد به نماز اهميت نمي دهند و يا ا ين كه چرا بعضي از آ نان ارتباط چنداني با نماز ندارند و يا عده اي از نوجوانان و جوانان درحالي كه از خانواده مذهبي و مسلمان هستند نماز […]

شناخت موانع اقامه نماز در نوجوانان (1) دوستي و رفاقت با ديگران داراي حدود و ثغوري است كه بايد در پيمان دوستي از آن حد و مرز فراتر نرفت و لازمه پايداري و قوام دوستي حفظ آن حدود است.اساساً اگر آن حدود ناديده گرفته شود، نوعي دشمني است كه در لواي دوستي ظاهر شده است […]

فصل اولکليات تحقيقمقدمهنماز ميراث تمامي انبياء است هر پيامبري که مبعوث به رسالت شد.انسانها را به نماز دعوت کرد و به آن سفارش نمود.قرآن کريم در «سوره مريم آيه 31 از دعوت به نماز حضرت عيسي (ع)و درآيات بعد از دعوت، به نماز حضرت اسماعيل (ع) ياد کرده است.در سوره طه خداوند به پيامبري (ص) […]

ضرورت آموختن نماز به فرزندانزندگي پاکيزه هنگامي به دست خواهد آمد که انسان دل خود را با ياد خدا زنده نگه دارد تا به کمک آن بتواند با همه جاذبه هاي بدي و فساد مبارزه کند و دست شيطان هاي دروني و بروني را از سر خود کوتاه کند. توفيق اين ذکر و حضور هميشگي، […]

ضرورت آموختن نماز به فرزندانزندگي پاکيزه هنگامي به دست خواهد آمد که انسان دل خود را با ياد خدا زنده نگه دارد تا به کمک آن بتواند با همه جاذبه هاي بدي و فساد مبارزه کند و دست شيطان هاي دروني و بروني را از سر خود کوتاه کند. توفيق اين ذکر و حضور هميشگي، […]