مقدمه فلسفه تاریخ به دو بخش نظری و علم تاریخ تقسیم می شود؛ موضوع فلسفه نظری تاریخ حوادث و رخدادهایی است که در تاریخ بشر تحقق یافته است؛ ولی فلسفه علم تاریخ درباره گزاره ها، اسناد و آثار برجای مانده از تاریخ سخن می گوید و به بررسی روش پژوهش در تاریخ، میزان واقع نمایی […]

(دیدگاه های قرآنی و نوآوری های شهید صدر در فلسفه نظری تاریخ) سنت شکست ناپذیری رسالت آسمانی قرآن مجید در این باره می فرماید: اگر برای جهاد بیرون نروید، خدا شما را به عذابی دردناک شکنجه می کند و گروهی دیگر را جایگزین شما می سازد و شما (نمی توانید) آسیبی به او برسانید و […]

(دیدگاه های قرآنی و نوآوری های شهید صدر در فلسفه نظری تاریخ) سنت های تاریخی در قرآن شهید صدر بعد از بیان امکان و ضرورت طرح قوانین تاریخ در قرآن، برای هدایت و راهنمایی انسان های اهل حق در جهت اصلاح اجتماعی و خروج مردم از ظلمات به سوی نور، اصل قانونمندی تاریخ از منظر […]

(دیدگاه های قرآنی و نوآوری های شهید صدر در فلسفه نظری تاریخ) ب. بیان سنت در قالب مصداق شهید صدر به برخی از سنت ها اشاره می کند که در قرآن به صورت مصداق بیان شده است. ۱٫ سنت تأثیر زیربنایی انسان در تغییرهای اجتماعی برخی مکتب های بشری اراده و اختیار انسان را مقهور […]

بخش اول: مفهوم شناسی با نگاهی معناشناختی در قرآن کریم، به واژه های گوناگونی برمی خوریم که هر یک به گونه ای با موضوع پند و اندرز، پیوند دارد. در این بخش، با بهره گیری از نگرشهای لغوی، برخی از این واژه ها را که به عنوان کلید واژه هایی، برگزیده شده، بررسیده و به […]

شور ، مشورت و مشاوره در اسلام و در منطق عملی پیشوایان حق، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سیره پیامبر (ص) نوشته اند که آن حضرت با اصحاب خود بسیار مشورت می کرد. [1]شورا مایه الفت اجتماعی، ارزش یافتن آنها و مشخص شدن قدر و جایگاهشان در امور اجتماعی می شد. [2] جایگاه شورا […]

مقدمه : انسان در نگاه خداوند ، خلیفه او روی زمین 1 بوده که می تواند و باید به تمامی صفات خداوند متخلق شده 2 و جایگاه رفیع قرب الهی پیدا نماید 3 . به همین دلیل است که رسولان مکرم (ع) را بارها و بارها 4 بسوی انسان فرستاد تا جایگاه واقعی او را […]