جغرافیای سیاسی اسلام
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تقسیم بندی جغرافیای سیاسی در حقوق بین الملل غیر اسلامی و غربی، بر مبنای تفسیر و برداشت خاصی است که از مسأله « ملیت و حاکمیت ملی » دارند.آنان ملیّت را مبتنی بر قومیّت و هم زبانی و هم خونی و هم نژادی و احیاناً تاریخ مشترک داشتن اقوام فرض می کنند؛ میهن و وطن […]