صفحه بایگانی دسته

بحرین

بحرین

تاریخ سیاسی بحرین

سابقه حاکمیت در بحرین بحرین، در طول حیات سیاسی‌اش، شاهد حکومت‌های بسیاری بوده که بیشتر تحت تأثیر اوضاع و…

رسانه در بحرین

رسانه‌‌های عمومی بحرین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، سال‌‌هاست که به عنوان مرکز خبری مورد…