تمدن، پيشينه اي طولاني در جامعه ها بشري دارد و مراحل گوناگوني را طي کرده تا به اين مرحله از رشد و تکامل رسيده است. در هر زماني پيشرفتهاي محسوس سازوار با زمان خود داشته است. هزاران سال از آغاز نخستين تمدن بشري مي گذرد. تمدنهاي شناخته شده و مهم محدودند. تمدنهاي آشوريان، يونانيان، هنديان، […]