الف) سیر تطورات مباحث علم نجوم: انسان با پا بر روی زمین و با اولین نگاه هایی که به ا طراف خود انداخت، جستجو برای شناخت آنچه در اطراف خویش می دید را آغاز کرد. چیستی زمین، آسمان، و پدیده های موجود در آن دو، زمان آفرینش و ماده تشکیل دهنده آنها، از جمله سوالات […]

حرکت زمین در آیات قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن و حرکت زمین: درآمد: در برخی از آیات قرآن کریم تعابیری به کار رفته است که مفسران و صاحب نظران، آن را اشاره به حرکت زمین می دانند. و برخی از این حد فراتر رفته و بعضی از آیات را صرفاً بیان کننده ی حرکت زمین دانسته اند و آن را به عنوان معجزه […]

شکل زمین در قرآن (۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

سیر تطور مباحث علمی و شکل زمین: انسان های اولیه به تبعیت از ساده ترین مشاهدات خود، تصور می کردند که برروی جسمی مسطح زندگی می کنند و بسیاری از آنان بر این باور بودند که زمین، تخته سنگی است مسطح که در مرکز کره آسمان قرار گرفته و از هر سو آن قدر گسترده […]

شکل زمین در قرآن (۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

گروه دوم: [دحوالارض] مقدمه آیه ی ۳۰ سوره ی نازعات از جمله آیات قرآنی است که در آن ویژگی دحوالارض بیان شده است. آن گونه که در گذشته به طور اجمال گفته شد، برخی از نویسندگان با ارائه تفاسیری خاص از این ویژگی، آن را بیانگر شکل زمین می دانند. ما در این قسمت به […]

امور مستمر و تدریجی جهان می توانند با توجه به اعتبارات و جنبه های مختلف تقسیم شده و برای آن مراحلی در نظر گرفته شود. قرآن، خود به شش دوران در خلقت جهان اشاره می کند. ولی در برخی از آیات، به مراحلی خاص اشاره می کند که می توان آنها را در ضمن آن […]

مروری بر آغاز آفرینش
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

پیدایش جهان از نظر علم: کیهان شناسان نظریات مختلفی درباره ی پیدایش جهان ارائه داده اند که سه نظریه مشهور آن عبارتند از: الف) انفجار بزرگ: این نظریه در اوایل قرن بیستم ارائه و توسط یافته های «ادوین هابل»(1) (1919م. ) تأیید شد. «جرج لمایتر بلژیکی»(2) و «ژرژگاموف روسی»(3) از اولین طرفداران این نظریه بودند. […]

دحوالارض یعنی چه؟
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه آیه ی ۳۰ سوره ی نازعات از جمله آیات قرآنی است که در آن ویژگی دحوالارض بیان شده است. برخی از نویسندگان با ارائه تفاسیری خاص از این ویژگی، آن را بیانگر شکل زمین می دانند. ما در این نوشتار به تفصیل به بیان و نقد این دیدگاه ها خواهیم پرداخت. آیه: «والارض بعد […]

  نجوم در قران   قران کریم توجه خاصی به اجرام نورانی آسمان دارد و با الفاظ مختلف آنها را نام برده است . قران آنها را زینت آسمان شمرده و توجه به ساختار آنها را از انسان ها مطالبه کرده است . قرآن کریم ، برای تدبر در خلقت عالم ، جایگاه خاص معرفتی […]

ستاره شناسي در قديم دو علم بوده، اول علمي که در حرکات و موضع هاي ستارگان و احکام آن از نظر خسوف و کسوف گفتگو ميداشت. دوم آنکه ارتباط وضع کواکب را با حوادث زمين از قبيل جنگ، صلح، سعد، نحس، مرگ، تولد، باران، آفتاب و مانند آن شرح ميداد. بطوريکه گفته شد، عربها اين […]