ماهيت جرم در فقه اسلامى 1. تعريف جرم و ذنب (گناه) جرم : اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر… و استعير ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است. (1)اثم : الاثم و الأثام […]