چه شد که عربها بفکر نقل و ترجمه علوم بيگانه برآمدند؟ در قسمت مربوط بعرب و قرآن و اسلام گفته شد که بعقيده مسلمانان صدر اسلام، اسلام هر چه از پيش بوده از ميان ميبرد و جز قرآن چيز ديگري نبايد خوانده شود، از آنرو سوزانيدن کتابهاي يوناني و فارسي در اسکندريه و فارس بر […]