درآمد  عباس زرياب خويي از چهره هاي برجسته دانشگاهي بود که هم سابقه تحصيلات حوزوي داشت و هم در دانشگاه هاي خارج و داخل درس خوانده بود و تدريس کرده بود. سنگين مي نوشت، محققانه و متين. از شاگردان فروزانفر و نفيسي بود و تقي زاده او را به کتابخانه مجلس آورد و اين قاعده […]