جنسيت در تربيت اسلامي
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

  مقدمه تربيت اسلامي، بنابر مباني انسان شناختيِ فلسفي ديني خود، گوهر انساني انسان يا فصل مميز انسانيت از موجودات ديگر را روح او معرفي مي کند و بدن را ابزاري براي تجلي روح و ارتقاي آن مي داند. روح پديده اي مجرد از ويژگي ها و حدود ماديّت است و مکان مندي، زمان مندي، […]

مقدمه آموزشى که مسايل جنسى را مورد توجه قرار دهد، در اسلام از جايگاه ويژه اى برخوردار است. مقررات مربوط به رفتار جنسي، مسايل دينى و فقهى (1) از قبيل نماز، روزه، غسل، بلوغ، ازدواج و طلاق، حفظ قرآن، حج و غيره را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراين، شناخت مسايل جنسى در خلاء و […]