از آن زمان که جنگ به عنوان يک پديده مورد مطالعه قرار گرفت، جنگ رواني (1) نيزبه عنوان ابزاري درخدمت جنگ بوده و بدان توجه شده است. نويسندگان غربي جنگ رواني را پديده اي منتج از دو جنگ جهاني – بخصوص جنگ جهاني دوم – مي دانند که طي آن آلمان نازي از اين پديده […]