جستاری درباره موفقیت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

موفقيت براى يک زن – از آن جهت که زن است -، در اين است که بتواند مادر خوبى براى فرزندش باشد و به شکل شايسته اى آنها را تربيت کند، همسر خوبى باشد و بتواند کانون خانواده را گرم نگه دارد؛ ولى موفقيت براى يک مرد – از آن جهت که مرد است -، […]