تعاريف پرخاشگرى پيش از بيان تعاريف، معناى لغوى «پرخاشگري» را مورد بررسى قرار مى دهيم. رايکرافت (Rycroft, Ch. A. 1968) در واژه نامه انتقادى روان تحليل گرى (2) خود، پس از ذکر معناى پرخاشگرى به عنوان پويايى، ابراز وجود، وسعت فکر و کشانندگى، اشاره مى کند که اين اصطلاح از واژه لاتين ad-gradior گرفته شده […]