نامش عبد الله بن قیس بن سُلیم (نام و نسب کامل وی و اختلافات در آن را بنگرید: ابن سعد، 78/4؛ کلبی، 369/1؛ ابن عبد البر، 326/4) از اشعریان یمن است.مادرش ظَبیَه دختر وهْب است که اسلام پذیرفت و در مدینه درگذشت(ابن سعد، 78/4). ابو موسی مردی کوته قامت، لاغر اندام و کوسه بود(ابن سعد، […]