عموما نوشته اند ماجراى اين ازدواج ميمون و مبارک از اينجاشروع شد که بنا به پيشنهاد جناب ابو طالب، يا درخواست خديجه، رسول خدا «ص» بصورت اجير يا بعنوان مضاربه براى خديجه به سفرى تجارتى اقدام کرد، و بخاطر سود فراوانى که در اثر تدبير ودرايت آنحضرت از اين سفر نصيب خديجه شد آن بانوى […]