قادر شدن پشه بر پيل
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

گرفتن اميرالمومنين حمزه، مقبل حلبي راو رفتن امير در يمن و مسخر كردن يمنحمزه نامه ها داستان هاي قهرماني عموي پيغمبر اسلامند كه سند محكمي ندارند. اين متن ها از نظر تاريخي معتبر نيستند ولي از نظر داستاني مهمند و در دوران خودشان مخاطبان زيادي را از شرق تا غرب بلاد اسلامي جذب كرده اند. […]