پیوندی که ابنِ عربی با امیرانِ روزگارِ خود داشته و نامه هایی که بدانان می نگاشته، شاید بتواند به خوبی نشان دهد که او تا چه اندازه درگیرِ دشواری هایِ زمانه یِ خود بوده است. برایِ نمونه، ابنِ عربی به دعوتِ فرمان روایِ سلجوقیِ قونیه، غیاث الدین کی خسرو اول (۱۲۰۵/ ۶۰۱ ـ ۱۲۱۱/ ۶۰۸)، […]