معتزله
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

جمودگرایی اهل حدیث وعزل عقل از حوزه ی مباحث کلامی که منجر به پیدایش اندیشه های کلامی نادرستی گشت – خدا به مخلوقاتش تشبیه شد، افعال بندگان از خوب و بد به خدا نسبت داده شده و اختیار از انسان سلب گردید و… – زمینه را برای پیدایش گروه معارضی به نام معتزله پدید آورد […]