جرح ابن عقده (249ـ 332ه)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

او ابو العباس، احمد بن محمد عسید کوفی، یکی از بزرگترین و حافظ‌ترین محدثان زمان خود بوده است. ذهبی درباره وی می‌گوید: «حافظ العصر و المحدث البحر… وکان إلیه المنتهی فی قوة الحفظ و کثرة الحدیث… حدث عنه… الطبرانی و ابن عدی و الدار قطنی… و خلق کثیر… سمعت الدار قطنی یقول: أجمع أهل الکوفة […]