تهمت تشیع به دارقطنی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ابوالحسن علی بن عمر دار قطنی (م 385ه) نیز متهم به تشیّع است! چرا؟ زیرا او دیوان «سید حمیری»([1]) را از حفظ داشت. ذهبی در تذکره می‌گوید: «قال الخطیب… و حدثنی حمزة بن محمد بن طاهر، أنه کان یحفظ دیوان السید الحمیری، ولهذا نسب إلی التشیع…»([2]) اکنون باید پرسید، مگر در دیوان سید حمیری چه […]