او یکی از بزرگان اهل حدیث است. ذهبی از او اینچنین یاد کرده است: «الحافظ الکبیر… صاحب التصانیف»([1]) ذهبی از او به «امام» یاد نکرده! شاید اگر او متهم به تشیع نبود، ذهبی او را نیز با واژه‌ی امام یاد می‌کرد. در ادامه‌ی شرح حال او می‌خوانیم: «… ونقموا علیه التشیع، وما کان یغلو فیه […]