ملا محمد شريف مازندراني، فرزند ملا حسين علي مشهور به شريف العلما، يکي از مراجع علما و اکابر مدرسين حوزه کربلا بود. شريف العلما که فقيهي اصولي و حکيمي منطقي بود، را مي توان از مؤسسين بزرگ علم اصول ناميد كه درحقيقت در كوتاه مدت جامع علوم عقلي و نقلي شد. شريف العلما در آغاز […]